Khun-Lahan_๑๘๑๑๒๐_0027.jpg

ลานกิจกรรม

ลานสำหรับแสดงกิจกรรม หรือถ่ายทอดทักษะความรู้ของชาวมลายูโดยผู้เชี่ยวชาญจากชุมชน เช่น การทำขนมพื้นเมืองและการแกะสลักลวดลายมลายู

Khun-Lahan_๑๘๑๑๒๐_0011.jpg

ห้องผ้าพื้นเมือง

ห้องจัดแสดงลวดลาย ผ้าพื้นเมืองที่ชาวมลายูใช้สำหรับโพกศรีษะ และนุ่มห่ม

2911.jpg

ห้องประวัติ

ห้องบรรยายประวัติของครอบครัวนิติธรรมและความเป็นมาของชุมชนขุนละหาร

DSC_7784.JPG

ห้องของฝาก

ห้องจัดแสดงและจำหน่ายงานฝีมือของชาวบ้านในพื้นที่ เช่น กระเป๋า กรงนก ผ้าโสร่ง ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมลายู

DSC_7749.JPG

ห้องศิลปะการแสดง

ห้องจัดแสดงศิลปะการแสดงหนังตลุงและจัดแสดงว่าวลวดลายต่างๆ